20172016201520142013
Retail employees1,8002,0001,9002,0001,300
Retail employee growth-10.0%5.3%-5.0%53.8%30.0%